Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

“GÜMÜŞHANE VE BAYBURT MASALLARI” ADLI ESERDEKİ MASALLARIN TÜRKÇE DERSİ 1-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
1-31
Year-Number:
2021-4

Masallar, çocuğun duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmenin yanında, ana dilin öğretilmesi ve kullanılmasını sağlamada etkili araçlardır. Masallar, öğrencinin dil hazinesinin gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Kahramanı çocuk ve hayvan olan masallarla, hoş vakit geçiren ve hayal dünyasının gıdasını alan çocuğun anlama ve anlatma becerileri gelişir. Bu araştırmanın amacı, “Gümüşhane ve Bayburt Masalları” adlı eserde yer alan 70 masalın Türkçe Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı’nda yer alan on kök değer bakımından değerler eğitiminde kullanılabilirliğini araştırarak değer öğretiminin kültürün önemli bir unsuru olan masallar üzerinden gerçekleştirilmesinin önemini vurgulamaktır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada, Gümüşhane ve Bayburt Masalları’nda yer alan 24 masalın Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan değerlerle herhangi bir ilişkisinin olmadığı, “öz denetim” ve “sabır” değerinin hiçbir masalda işlenmediği, 46 masalda ise 55 değerin işlendiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Masallarda en sık işlenen değerin yardımseverlik, en az işlenen değerin ise vatanseverlik olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlardan hareketle, “Gümüşhane ve Bayburt Masalları”nın Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan değerleri aktarma ve kazandırma bakımından çok elverişli olmadığı anlaşılmıştır.

Keywords


In addition to enriching the child's world of emotions and thoughts, fairy tales are also an effective tool in teaching and using the mother tongue. Fairy tales also play an important role in the development of the student's language treasure. With fairy tales, the protagonist of which is a child and an animal, the child's understanding and telling skills develop when he has a good time and is nourished by his imagination. The aim of this research is to examine the tales in the work named “Gümüşhane and Bayburt Tales”, in terms of ten root value in Turkish Lesson 1-8 Grades Curriculum , to determine its usability in values ​​education and to emphasize the importance of teaching values ​​through fairy tales, which are an important element of culture. In this study, qualitative research method and document review technique were used. The data were analyzed by content analysis. In the research, it has been concluded that 24 tales in Gümüşhane and Bayburt Tales have no relationship with the values in the Turkish Lesson 1-8 Grades Curriculum, that the values of “self-control” and “patience” are not used in any fairy tales, and 55 values are processed in 46 tales. It has been determined that the most frequently treated value in the tales is benevolence, and the least processed value is patriotism. Based on these results, it has been understood that “Gümüşhane and Bayburt Tales” are not very convenient in terms of transferring and gaining the values in the Turkish Curriculum.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 270
Number of downloads 237

Share

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.