Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

Editor: Prof. Dr. Nadir İLHAN-Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Assistant Editor: Doç. Dr. Fatih KOYUNCU-Arş. Gör. Giyasi BABAARSLAN
Publication Place: KIRŞEHİR
Year-Number: 2021-3
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Hüseyin ÖZTÜRK -Cengiz ÖZMEN NURETTİN TOPÇU’DA MAARİF METAFİZİK KÜLTÜR VE MEDENİYET KAVRAMLARI, 1-8
NURETTİN TOPÇU’S EDUCATION, METAPHYSIC, CULTURE AND CIVILIZATION NOTIONS
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Ali Kemal ŞAŞ -Şenol AYDIN TERCEME-İ KIYÂFET-NÂME’NİN SES, ŞEKİL VE İMLA ÖZELLİKLERİ, 9-19
PHONETIC, MORPHOLOGY AND ORTHOGRAPHY FEATURES OF TERCEME-I KIYÂFET-NÂME
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Ceren KABADAYI RÂFİ'U'L-GUBÛŞ FÎ FEZÂ'İLİ'L-HUBÛŞ ADLI ESERDE CÜMLE TÜRLERİ ÜZERİNE, 20-28
TYPES OF SENTENCE IN WORK “RÂFİ'U'L-GUBÛŞ FÎ FEZÂ'İLİ'L-HUBÛŞ”
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Gökçen KARAKOÇ ALTINTAŞ 'ÇOCUK' KELİMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 29-36
RESEARCH ON THE WORD 'CHILD'
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Aslı KUŞKAPAN KARL RAIMUND POPPER’IN PLATON, HEGEL VE MARX’IN TARİHSİCİ TUTUMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ, 37-48
KARL RAIMUND POPPER’S VIEWS ABOUT PLATON, HEGEL AND MARX'S HISTORICAL ATTITUDE
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Oğuzhan HANURUCU POLİTİK FELSEFENİN AHLAKİLİĞİ ÜZERİNE, 49-59
ON THE MORALITY OF POLITICAL PHILOSOPHY
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Süheyla TUNÇ RABGŪZĪ’NİN KISASÜ’L ENBİYĀ ADLI ESERİNDE FİİLİMSİLERLE BİRLİKTE İSİM ÇEKİM EKLERİNİN KULLANIMI, 60-80
THE USE OF NOUN SUFFIXES WITH VERBS IN RABGŪZĪ’S KISASÜ’L ENBİYĀ
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Zeynep AKYEL YÛNUS EMRE’NİN “GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ” ŞİİRİNİN ONTOLOJİK METOTLA ANALİZİ , 81-93
ANALYSİS OF YÛNUS EMRE’S POEM “COME AND SEE WHAT LOVE MADE ME” WİTH ONTOLOGİCAL METHOD
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Hüseyin ODABAŞI [YAYIN DEĞERLENDİRME] MEKTUPLARLA YUNUS EMRE, 94-95

DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.