OKUMA TİYATROSU YÖNTEMİNİN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ) TANISI ALMIŞ ÖĞRENCİLERİN AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI.

Author :  

Year-Number: 2023-7
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-09 17:24:43.0
Language : Türkçe
Konu : Edebiyat
Number of pages: 9-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet:

2022-2023 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; özel öğrenme güçlüğü (disleksi) tanısı almış, ilkokul 3. sınıfa giden 2 öğrencide okuma tiyatrosu yönteminin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerine etkisini eylem araştırması deseninde değerlendirmektir.

Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırmasının kullanıldığı bu çalışmada, akıcı okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü yaşayan, ilkokul 3. sınıfa giden 2 öğrenci; gözlem ve görüşmeler yoluyla belirlenip bu öğrencilere ‘’Gezmeyi Seven Ağaç’’ adlı metin üzerinden yanlış analizi envanteri ön test olarak uygulanmış; uygulama sonucunda öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama düzeylerinin endişe düzeyinde oldukları tespit edilmiştir. Okuma tiyatrosu yönteminin özel öğrenme güçlüğü (disleksi) tanısı almış iki öğrencinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerine etkisinin değerlendirilebilmesi için okuma tiyatrosu yöntemiyle yapılan uygulamalar, haftada iki gün, iki ders saati olarak uygulanmış ve sekiz hafta sürmüştür. Uygulama sonunda ‘’Gezmeyi Seven Ağaç’’ metni üzerinden yanlış analizi envanteri son test olarak tekrar uygulanmış; son testin sonucunda öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama seviyelerinin endişe düzeyinden öğretim düzeyine çıktığı tespit edilmiştir.

Veriler; gözlem, görüşme ve yanlış analizi envanteriyle elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan ‘’Gezmeyi Seven Ağaç’’ başlıklı okuma metni, Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı onaylı ilkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabından seçilmiştir. Okuma metni seçilirken uzman heyetinin görüşüne başvurulmuştur.

Bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yürütülen bu çalışma sonunda, çalışmaya katılan özel öğrenme güçlüğü (disleksi) tanısı almış, ilkokul 3.sınıfa giden 2 öğrencinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde okuma tiyatrosu yönteminin etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç; uygulamacıların yaptıkları gözlem ile aile ve öğretmen görüşmeleriyle desteklenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Summary:

The aim of this study, which was carried out in the first semester of the 2022-2023 academic year, is to evaluate the effect of the reading theater method on fluent reading and reading comprehension skills in two 3rd grade primary school students diagnosed with special learning disability (dyslexia) in an action research design.

In this study, in which action research, one of the qualitative research designs, was used, 2 3rd grade primary school students with reading fluency and reading comprehension difficulties were determined through observation and interviews. Error analysis inventory was applied to these students as a pre-test on the text named "Tree That Loves Traveling". As a result of the application, it was determined that the fluent reading and reading comprehension levels of the students were at the level of anxiety. In order to evaluate the effect of the reading theater method on the fluent reading and reading comprehension skills of two students diagnosed with a special learning disability (dyslexia), the applications made with the reading theater method were applied as two lesson hours, two days a week, and lasted for eight weeks. At the end of the application, the wrong analysis inventory was applied again as a post-test on the text "Tree That Loves Traveling"; as a result of the post-test, it was determined that the fluent reading and reading comprehension levels of the students increased from the anxiety level to the teaching level.

The data were obtained by observation, interview and error analysis inventory. The text titled "The Tree That Loves Traveling" used in the study was selected from the primary school 3rd grade Turkish textbook approved by the Ministry of National Education and the Board of Education and Discipline. While selecting the reading text, the opinion of the expert committee was consulted.

At the end of this study carried out in a special education and rehabilitation center, it was concluded that the reading theater method was effective in the fluent reading and reading comprehension skills of 2 3rd grade primary school students who were diagnosed with special learning disability (dyslexia). This result was supported by the observations made by the practitioners and the family and teacher interviews.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics