NÂBÎ DİVANI’NDA AYDINLATMA ARAÇLARI VE ANLAM DÜNYASI

Author:

Year-Number: 2022-6
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 02:35:09.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 55-66
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Divan şiiri kelime çeşitliliği ve anlam dünyası olarak tükenmez bir hazine niteliğindedir. Bu dönem şairlerinin Türkçe dışında Arapça ve Farsçayı kullanmaları, etkileşimde oldukları farklı milletlerin kültür öğeleri ve hayal dünyalarına şiirlerinde yer vermelerinin bunda etkisi büyüktür. Divan şairlerinin şiirleri incelendiğinde bu şairlerin şiirlerinde yaşadıkları toplumun yaşam tarzına, günlük hayatına, günlük hayatta kullanılan eşyalara sıkça yer verdiği görülmektedir. Nâbî, Osmanlı devletinin siyasi olarak Duraklama Dönemi; edebi olarak ise Nef’î, Sâbit, Nâilî-i Kadîm, Fehîm-i Kadîm ve Şeyhülislâm Yahyâ gibi önemli şairlerin yaşadığı olgunluk dönemi sayılabilecek bir döneminde 17. yüzyılda yaşamış ve eser vermiştir. Geniş Osmanlı coğrafyasının birçok şehrini dolaşan Nâbî, o dönemin günlük yaşantısını ve günlük yaşantının önemli bir öğesi olan aydınlatma araçlarını şiirlerinde sıkça kullanmıştır. Mum, çıra, kandil vb. araçları hem gerçek anlamıyla hem de benzetme unsuru olarak kullanan Nâbî, şiirlerinde farklı imajlar çizmiş ve özgün benzetmeler kullanmıştır. Bu çalışmada Nâbî’nin şiirlerinde kullanılan aydınlatma araçları ve araçların benzetme unsuru olarak kazandığı anlamlar incelenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Abstract

Divan poetry is an inexhaustible treasure in terms of vocabulary and meaning. The use of Arabic and Persian languages ​​other than Turkish by the poets of this period and the cultural elements and imaginations of the different nations they interacted with in their poems had a great effect on this. When the poems of Divan poets are examined, it is seen that these poets frequently include the lifestyle of the society they live in, their daily life, and the items used in daily life. Nâbî, the Period of Political Stagnation of the Ottoman State; In terms of literature, he lived and produced works in the 17th century, during a period of maturity when important poets such as Nef'î, Sâbit, Nâilî-i Kadîm, Fehîm-i Kadîm and Şeyhülislâm Yahyâ lived. Nâbî, who traveled to many cities of the wide Ottoman geography, frequently used the daily life of that period and the lighting tools, which were an important element of daily life, in his poems. Candle, kindling, oil lamp etc. Nâbî, who uses tools both literally and as an element of simile, has drawn different images and used original similes in his poems. In this study, the lighting tools used in Nâbî's poems and the meanings of the tools as a metaphor were examined.

 

Keywords