KAYSERİ’DE YETİŞEN GENÇ BİR ÂŞIK: HALİL DAYLAK

Author:

Year-Number: 2022-6
Number of pages: 40-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Köklü bir geçmişe sahip olan Âşıklık geleneği XV. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüze kadar zenginleşerek ve çeşitlenerek gelen kültürel bir olgudur. Kayseri, merkez ilçe ve köylerinde birçok âşığın yetiştiği, âşıklık geleneğinin yüzyıllar boyunca devam ettiği ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği bir yöredir. Tam bir geçiş güzergâhı özelliği gösteren Kayseri, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yetişen, yöre yöre gezen âşıkların konaklama yerlerinden biri olması nedeniyle farklı yörelerin âşıklarının da buluştuğu bir noktadır.  Uzun yıllar boyunca Âşık sanatına sahip çıkmaya çalışan Kayseri halkı, çeşitli tarihlerde âşık toplantıları ve şenliklerle de bu geleneği yaşatmaya çalışmış ve bu etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Son yıllarda özellikle de 2020 Mart ayından itibaren ülkemizde de görülen Covid-19 salgınından dolayı bu tarz yüz yüze etkinlikler yapılamamıştır. Bu aşamada toplumumuzun genelinde olduğu gibi sosyal medya ve internet daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, sosyal medya platformlarını her zamankinden daha fazla kullananlardan bir grup da şüphesiz âşıklarımızdır. Âşıklarımız da kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak türküler söyleyip hikâyeler anlatarak dinleyicileriyle bağlarını devam ettirmeye çalışmışlardır. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğan ve Kayseri’de yaşayan Halil Daylak da yörede salgın öncesinde çeşitli etkinliklere katılmış; salgın döneminde de sosyal medya aracılığı ile türkü ve şiirlerini seslendirerek özellikle Avşarlar arasında olan tanınırlığını önce Kayseri geneline sonra da ülke geneline yaymıştır. Türkiye’nin en genç âşıkları arasında yer alan ve usta-çırak geleneği içerisinde çıraklığına devam eden Halil Daylak, şiirlerinde dinî, millî, aşk, karamsarlık, ahlâkî, günlük sosyal olaylar, ilmin/bilimin önemi ve vefa gibi konuları ele almıştır. Bu çalışmada; Kayseri’de doğup yetişen, çocukluğundan itibaren var olan yeteneğini sosyal medyada gösterip geliştirmeye çalışan bir âşık olan Halil Daylak’ı şiirlerinden ve türkülerinden hareketle tanıtmak amaçlanmıştır. 

Keywords

Abstract

The tradition of minstrelsy, which has a deep-rooted past, is a cultural phenomenon that has enriched and diversified since the end of the XV century until today. Kayseri is a region where many minstrels are raised in its central districts and villages, the tradition of minstrelsy has continued for centuries and various activities take place. Showing the characteristics of a complete transition route, Kayseri is a point where the lovers of different regions meet, as it is one of the accommodation places of the minstrels who grow up in various regions of Anatolia and travel to the region. The people of Kayseri, who have been trying to protect the art of minstrel for many years, tried to keep this tradition alive with minstrel meetings and festivals on various dates and hosted these events. In recent years, especially since March 2020, such face-to-face events could not be held due to the Covid-19 outbreak seen in our country. At this stage, social media and the internet have started to be used more and more, as in our society in general. In this period, a group of people who use social media platforms more than ever before is undoubtedly minstrels. Our minstrels also tried to maintain their ties with their listeners by making live broadcasts from their social media accounts folk song and telling stories. Halil Daylak, who was born in the Pınarbaşı district of Kayseri and lives in Kayseri, also participated in various activities in the region before the epidemic; In the outbreak period, he spread his songs and poems through social media, and spread his recognition, especially among the Avşars, first to the whole of Kayseri and then to the whole country. Halil Daylak, who is among the youngest minstrels in Turkey and continues his apprenticeship in the master-apprentice tradition, has dealt with religious, national, love, pessimism, moral, daily social events, the importance of wisdom/science and loyalty in his poems. In this study; It is aimed to introduce Halil Daylak, a lover who was born and raised in Kayseri, and tries to develop his talent on social media, based on his poems and folk songs.

Keywords