MEDDAHLIĞIN HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DİNLEDİKLERİNİ ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2022-6
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 02:34:50.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilimi
Number of pages: 31-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

Bu araştırmada meddahlığın hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin dinlediklerini anlama becerilerine etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmaya Antalya ili Manavgat ilçesinde ortaokulda eğitim-öğretime devam eden, 11-13 yaş aralığında olan  36 adet hafif düzey zihinsel engelli öğrenci, gönüllülük esasına göre katılmış; ön test sonucunda 30 adet öğrenci, araştırma gurubunu oluşturmuştur. Verilerin elde edilmesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan, ortaokul hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin ders kitabı olarak kullanılan Türkçe ders kitabında yer alan 4 adet metin; her metnin arka yüzünde yer alan, her biri 5 adet sorudan oluşan 4 adet çoktan seçmeli test kullanılmıştır. Kontrol ve deney grupları arasında fark olup olmadığı bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan bir metin ve metinle ilgili çoktan seçmeli test, araştırma grubunu oluşturmak amacıyla ön test olarak kullanılmış; araştırma grubu oluşturulduktan sonra kontrol ve deney gruplarının dinlediğini anlama beceri düzeylerini ölçmek için de 3 adet metin ve metinlerle ilgili 3 adet çoktan seçmeli test kullanılmıştır.Yapılan araştırma sonucunda metinlerin kontrol ve deney grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ayrıca metinlerin ortalama puanlarında da kontrol ve deney grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu bağlamda meddahlığın hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin dinlediklerini anlama becerilerine olumlu etkisinin olduğu söylenebilir.

 

Keywords

Abstract

Abstract

In this research, it is intended to reveal the effect of Public story telling (meddahlık) on the ability of students with mild intellectual disability (MID) to understand what they listen to. 36 students with MID  aged 11-13, who is going on secondary school in Manavgat district of Antalya province, participated in the research voluntarily; As a result of the pre-test, 30 students comprised the research group. In order to obtain the data, 4 texts in the Turkish textbook published by the Ministry of National Education and used as the textbook for students with MİD in secondary school; 4 multiple-choice tests consisting of 5 questions each, on the back of each text, are used. It is analyzed with the independent sample t-test whether there is a difference between the control and experimental groups. A text used in the research and a multiple-choice test about the text are used as a pre-test to form the research group; After the research group was formed, 3 texts and 3 multiple-choice tests related to these texts are used in order to measure the listening comprehension skill levels of the control and experimental groups.

 As a result of the research, it is seen that there is a significant difference between the control and experimental groups. In addition, it is observed that there is also a significant difference between the control and experimental groups in the average scores of the texts. In this context, it can be said that public story telling has a positive effect on the ability of students with MID to understand what they listen to.

Keywords


 • Adalı, Oya (2003). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık.

 • Akçamete, Gönül - Hasan Gürgür - Arzu Kış (2003). Kaynaştırma Programlarına Yerleştirilen Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okuma Yazma Becerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, C 4, S 2, s. 39-53.

 • Alperen, Nusret (2001). Türkçe Okuma ve Yazma Eğitimi Rehberi. Ankara: Alperen Yayınları.

 • And, Metin (1969). Geleneksel Türk Tiyatrosu. Ankara: Bilgi Yayınevi.

 • Demirel, Özcan (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınevi.

 • Duman, Nesibe (2006). Hikaye Haritası Yönteminin Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Ergin, Akif (1998). Öğretim Teknolojisi İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık, 2. Baskı.

 • Ergin, Akif - Birol, Cem (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Eripek, Süleyman (1996). Zihinsel Engelli Çocuklar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 • Eripek, Süleyman (2005). Zeka Geriliği. Ankara: Kök Yayıncılık.

 • Göğüş, Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

 • Güneş, Firdevs (2021). Anlama Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • MEB (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.

 • MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006). 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete.

 • MEB. (2001). İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

 • Nutku, Özdemir (1997). Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

 • Özbay, Murat (2010). Anlama Teknikleri: II Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Basımevi.

 • Özmen, Emine Rüya vd. (2020). II. Kademe Türkçe Ders Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı. Ankara: Korza Yayıncılık.

 • Taşer, Suat (2012). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Pegasus Yayınevi.

 • Tekin, Arslan (1995). Edebiyatımızda İsimler ve Terimler. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

 • Tülücü, Süleyman (2005). Meddah, Meddahlık, ve Meddah Hikayeleri Üzerine Bazı Notlar. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S 24, s. 1-14.

 • Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (2018). http://www.tdk.gov.tr/index.

                                                                                                    
 • Article Statistics