İHSAN KOZA’NIN SENEDE BİR GÜN ADLI ESERİNE EDEBİYAT VE SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2022-5
Number of pages: 36-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki ve etkileşim, Yedinci Sanat olarak nitelenen sinema sanatının ortaya çıktığı on dokuzuncu yüzyılın sonundan beri var olup bu etkileşim günümüze kadar da süregelmiştir. Sinemanın özellikle ilk yıllarında edebiyatı bir kaynak olarak kullanmasında roman türü önemli bir role sahiptir. İlk zamanlarda daha çok sinema romandan etkilenirken sonraki süreçlerde bazı romancıların da eserlerini sinema sanatının unsurlarından etkilenerek yazdığı görülür. Edebiyat ve sinema arasındaki karşılıklı etkileşim iki türün de gelişimini sağlar. Bir kurgu ürünü olan edebî eserin yeniden kurgulanarak perdeye aktarılması birçok ortak özellik taşısa da sinema filmini özgün kılar. Geçmişten günümüze Dünya ve Türk edebiyatlarındaki birçok romanın film olarak uyarlandığı görülür. İhsan Koza’nın 1946 yılında yayımladığı Senede Bir Gün eseri de sinemaya uyarlanan romanlardan olup 1946, 1965 ve 1971 tarihlerinde üç kez beyaz perdede izleyiciyle buluşmuştur. 1946 tarihli filmden sonra Ertem Eğilmez, 1965 ve 1971 yıllarında romanı yeniden filme uyarlar. Ertem Eğilmez’in daha önceden gösterime girmiş bir filmi değişen koşullara ve sinema sektöründeki gelişmelere göre yeniden üretmesini remake örneği olarak değerlendirmek mümkündür. Bu çalışmada Senede Bir Gün romanı ve romandan uyarlanan filmler edebiyat ve sinema ilişkisi bağlamında incelenecektir.

Keywords

Abstract

The relationship and interaction between literature and cinema has existed since the end of the nineteenth century, when the art of cinema, which is called the Seventh Art, emerged, and this interaction has continued until today. The novel genre has an important role in the use of literature as a source, especially in the early years of cinema. While cinema was mostly influenced by the novel in the early days, it is seen that some novelists wrote their works by being influenced by the elements of cinema art in the later processes. The mutual interaction between literature and cinema provides the development of both genres. The literary work, which is a product of fiction, is re-edited and transferred to the screen, although it has many common features, it makes the movie original. It is seen that many novels in world and Turkish literature from past to present have been adapted as films. One of the novels adapted to the cinema, İhsan Koza's Senede Bir Gün published in 1946, was screened three times in 1946, 1965 and 1971. After the 1946 film, Ertem Eğilmez adapted the novel into a film in 1965 and 1971. It is possible to consider Ertem Eğilmez's reproducing a previously released movie according to changing conditions and developments in the cinema industry as an example of remake. In this study, the novel Senede Bir Gün and the films adapted from the novel will be examined in the context of the relationship between literature and cinema.

Keywords