Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

KARL RAIMUND POPPER’IN PLATON, HEGEL VE MARX’IN TARİHSİCİ TUTUMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages:
37-48
Year-Number:
2021-3

Popper’ın, tarihteki gelişim ve değişimleri önceden tahmin etme etkinliğinde ‘Açık Toplum ve Düşmanları’ adlı eserinde Platon, Hegel ve Marx’ı eleştirirken onların tarihsicilik tutumlarını ele aldığını görmekteyiz. Popper bunu yaparken Platon’dan yola çıkıp onun devlet tasarımında eşitlik adalet, kölelik kavramlarına ve ırkçı (öjenik) unsurlara nasıl yer verdiğine değinir. Ayrıca Hegel’e aynı çerçeveden bakarak, Alman felsefesinde nasıl yer ettiğine, monarşizmin Hegel penceresinden görünen yüzüne, özgürlük ve eşitlik kavramlarının totaliterliğe doğru nasıl yol aldığına olan bakış açısını gözler önüne serer. Marx’ta ise sınıflar arasındaki ekonomik güç farkının insanların geleceğine nasıl etki ettiğine, Marx’a göre niçin tam olarak özgür sayılamayacağımıza değinir. Sınıflar arası çatışmanın Marx için önemini ve bu çatışmanın nereye doğru yol alacağını aktarır. Nihayetinde kapitalizmden sonra sosyalizm ve komünizme geçişin Marx anlayışındaki sürecini eleştirir. Onların ideolojilerinin tarihsici ve dolayısıyla totaliter olma özelliklerinin sürecine değinir. Bundan dolayı bu çalışmada önce tarihsicilik kavramından bahsedip Platon, Hegel ve Marx’ın tarihsici ideolojileri hakkında bilgiler vererek Popper’ın fikirlerinin üzerinde duracağız.

Keywords


We see that Popper, in his activity of predicting the developments and changes in history, in his work called "Open Society and Its Enemies", while criticizing Plato, Hegel and Marx, deals with their historical attitudes. In doing this, Popper starts from Plato and touches on how he includes the concepts of equality, justice, slavery and racist (eugenic) elements in the state design. In addition, by looking at Hegel from the same framework, it reveals the perspective on how it took place in German philosophy, the face of monarchism visible through the Hegelian window, how the concepts of freedom and equality moved towards totalitarianism. In Marx, he refers to how the difference in economic power between classes affects the future of people and why we cannot be considered completely free according to Marx. It conveys the importance of class conflict for Marx and where it will go. Ultimately, he criticizes the process of transition to socialism and communism in Marx's understanding after capitalism. It refers to the process of their ideologies being historical and thus totalitarian. Therefore, in this study, we will focus on Popper's ideas by first talking about the concept of historicism and giving information about the historicist ideologies of Plato, Hegel and Marx.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 131
Number of downloads 137

Share

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.